ĐÔNG NGÔ KÝ HỢP ĐỒNG CẢI TẠO VÀ CUNG CẤP NỘI THẤT DỰ ÁN SHERATON PHÚ QUỐC LONG BEACH RESORT