ĐÔNG NGÔ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN WYNDHAM DRAGON ĐỒ SƠN RESORT