BA NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG TẠO NÊN KHÁC BIỆT CỦA ĐÔNG NGÔ